Liên lạc

Để liên lạc với Trần Khánh Hoà, có thể gọi đến

Tel: 0965357888

Email: tranthikhanhhoa2009@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/trankhanhhoa2009/